عضویت

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

ریاست پارک

ریاست پارک: مهندس حسین جلیلی

الف) وظایف و اختیارات:

۱- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در هیئت امناء

۲-پیشنهاد خط مشی، سیاست ها، معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور به شورای علمی تخصصی برای تصویب در چارچوب مصوبات هیئت امناء

۳-اداره کلیه امور پارک و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیئت امنا؛

۴-پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک، تنظیم کلیه آیین نامه ها و هم چنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط به هیئت امنا برای طی مراحل قانونی

۵-جذب و به کارگیری نیروی انسانی جهت انجام ماموریت های پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

۶-انتصاب و عزل معاونان، مشاوران و مسئولان پارک بر اساس ساختار سازمانی و تشکیلات مصوب پارک

۷-امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پارک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

۸-پیشنهاد تاسیس یا انحلال پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز برای بحث و بررسی به شورای علمی فناوری

۹-ارایه گزارش عملکرد پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای پارک به شورای علمی و فناوری

ب) سوابق اجرایی:

رییس پارک علم و فناوری ایرانیان از سال ۹۶ تا کنون

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی پارک فناوری پردیس

رییس هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 1، 3 و 5 فناوری کشور

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه

عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری ایرانیان

عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذار خطرپذیر برسام تک

رییس هیئت مدیره رویش کوثر

معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری قم

موسس شبکه آزمایشگاه های ایران

رییس هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری تامین سرمایه امین

مشاور در حوزه های برنامه ریزی، منابع انسانی، پشتیبانی و ایجاد نهاد های علم و فناوری و… در بیشتر از 20 نهاد و شرکت ها