عضویت

۲۹ اردیبهشت ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۲۹ اردیبهشت ,۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ,۱۴۰۳

اهداف

1

توانمند سازی اقتصادی و افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور در زمینه فناوریهای نانو، بیو و تجهیزات پزشکی

2

تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری

3

کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین‌المللی

4

توسعه فناوری و کارآفرینی و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور در زمینه فناوریهای نانو، بیو، تجهیزات پزشکی

5

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری (آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح های دانش بنیان، ارزیابی طرح های فناور، ارزیابی طرح ها و شرکت های دانش بنیان، تهیه طرح های کسب و کار BP، تهیه طرح های FS و …)

6

جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها

7

ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور

8

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارک

9

ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک

چشم انداز

پارک علم و فناوری ایرانیان تا سال ۱۴10 یک زیست بوم تخصصی در حوزه فناوری های نانو، بیو و سلامت در راستای دستیابی شرکت های دارای فناوری های نوین و پیشرفته به ۱۵ درصد از سهم بازار به عنوان قطب ارتباطی مراکز علم و فناوری داخلی و خارجی در منطقه غرب آسیا خواهد بود.